Kunstenaarsboeken

Thursday, December 22nd, 2016

Kunstenaarsboeken

De bibliotheek beschikt over een grote collectie kunstenaarsboeken en speciale uitgaven zoals multiples en edities. Speciale aandachtsgebieden in de collectie zijn kunstenaarsboeken en publicaties over minimal art, conceptuele kunst en fluxus. Van Richard Long, Hamish Fulton, Douglas Gordon, Stanley Brouwn, Sol LeWitt en Gilbert & George heeft de bibliotheek nagenoeg alle publicaties. In de reeks Bibliotheektentoonstellingen wordt regelmatig aandacht besteed aan het fenomeen kunstenaarsboeken. In de online bibliotheekcatalogus kunt u een overzicht vinden van de beschikbare titels.

Een kleine keuze uit de (overzichts)werken :

 

 


 

Friday, November 30th, 2012

Gift from the collectors Lemmens and Stommels

The Van Abbemuseum is given a large collection of 20th century book art and reference works on modern Russian art

 The Nijmegen based collectors, Albert Lemmens and Serge Stommels have donated a collection of more than 13,500 titles to the library of the Van Abbemuseum. The collection of Lemmens and Stommels – the LS collection – covers the history of modern art in and outside Russia and the Soviet Union and consists, amongst other things, of artists’ books, children’s books, graphics and journals. Part of it consists of books and journals which were designed and / or illustrated by the artists El Lissitzky (1890-1941) and Ilya Kabakov (1933). The works of these artists can be seen in the Van Abbemuseum in the Lissitzky – Kabakov, Utopia and Reality exhibition from 1 December 2012 to 28 April 2013. The Lissitzky and Kabakov books and journals from the LS collection will also be exhibited here. “This donation is hugely valuable to us. The Van Abbemuseum has an extensive collection of literature on Russian art due to the works of El Lissitzky in the museum’s collection. With the acquisition of the LS collection with its artists’ books, primary source material, ephemera, prints and reference books, the Van Abbemuseum has now become the largest and publicly accessible knowledge centre in Western Europe in the field of twentieth-century Russian art. With this material we can also expand our experiences of the Living Archive project, in which we combine archive materials and the art collection to make the museological processes more transparent.”, says Diana Franssen, curator and head of research.

E.A. Permyak, Missing Threads, Cover, Second edition, 1980. Design Ilya Kabakov. LS collection, Nijmegen

 LS collection

The LS collection contains a total of approximately 13,500 titles, ranging from original prints, posters and pamphlets to graphics, artists’ books, journals, illustrated children’s books and secondary literature such as reference books on the history of modern art inRussiaand theSoviet Union. Lemmens and Stommels have deliberately opted to donate their collection to a museum in order to secure the maintenance and management, research and accessibility of their collection for the future. The museum also considers that it is important for the LS collection to remain visible to the public, both in the museum and outside. The Van Abbemuseum regularly exhibits books, journals and reference works in special exhibitions in the library or includes them as part of exhibitions in the museum in order to provide a context for works of art . What makes the gift special is that it concerns a dynamic collection; since the collectors will continue to purchase even after the time of the donation, the collection will grow in the coming years.

Russland – Neues Bauen in der Welt, Vienna, cover, 1930. Design El Lissitzky. LS collection, Nijmegen

 The library collection

The library of the Van Abbemuseum actively acquires publications on modern and contemporary art which form the basis for its scientific character. The artist’s book plays an important role in the library collection, which aims to focus the public’s attention on the art of books as a professional art form. The library admittedly already has a large collection of books and reference works on the Russian avant-garde, an important period in the history of modern art, but with this donation it acquires a very broad historical basis for the collection which was for the most part not acquired until the 1960s. The archive and library collection of the Van Abbemuseum, which is predominantly based on the western canon, has now been supplemented with the LS collection focusing on Russian art. In future, detailed research can be carried out in the Van Abbemuseum into the origins and development of Russian modern art and the mechanisms which have historically determined the various positions in the art world. The museum will provide a platform for the results of this art historical as well as social dialogue.

 


 

Friday, November 30th, 2012

Schenking van verzamelaars Lemmens en Stommels

Van Abbemuseum krijgt grote collectie 20e eeuwse boekkunst en naslagwerken over Russische kunst

De Nijmeegse verzamelaars Albert Lemmens en Serge Stommels hebben een collectie van ruim 13.500 titels geschonken aan de bibliotheek van het Van Abbemuseum. De collectie van Lemmens en Stommels – de LS collectie – bestrijkt de geschiedenis van de Russische kunst binnen en buiten Rusland en de Sovjet-Unie en bestaat uit onder meer kunstenaarsboeken, kinderboeken, grafiek en tijdschriften. Een deel ervan bestaat uit boeken en tijdschriften die vormgegeven en/of geïllustreerd werden door de kunstenaars El Lissitzky (1890 – 1941) en Ilja Kabakov (1933). Werken van deze kunstenaars zijn van 1 december 2012 tot en met 28 april 2013 te zien in het Van Abbemuseum in de tentoonstelling Lissitzky-Kabakov, Utopie en werkelijkheid. Ook worden hier de Lissitzky en Kabakov boeken en tijdschriften uit de LS collectie getoond. “De schenking is erg waardevol voor ons. Hoewel we vanwege het werk van El Lissitzky in de collectie al een uitgebreide literatuurverzameling over de Russische kunst hebben , bezit de LS collectie zoveel primair bronnenmateriaal, efemera, kunstenaarsboeken, grafiek en referentieboeken dat het Van Abbemuseum dankzij deze donatie het grootste en openbaar toegankelijke kenniscentrum op het gebied van twintigste-eeuwse Russische kunst in West-Europa is geworden. Met dit bijzondere materiaal kunnen we bovendien onze ervaringen uit het Living Archive project verder uitbouwen, waarbij we door archief en kunstcollectie te combineren de museale processen transparant maakten. Het is voor ons belangrijk dat we deze schenking ook kunnen delen met ons publiek”, aldus Diana Franssen, curator en hoofd onderzoek.

E.A. Permjak, De verdwenen draden, omslag, 1976. Ontwerp Ilja Kabakov. LS collectie, Nijmegen

LS collectie

De LS collectie bevat in totaal circa 13.500 titels variërend van originele drukken, affiches, pamfletten tot grafiek, kunstenaarsboeken, tijdschriften, geïllustreerde kinderboeken en secundaire literatuur zoals referentie en naslagwerken over de kunstgeschiedenis van de 20e eeuw in Rusland en de Sovjet Unie. Lemmens en Stommels hebben bewust gekozen om hun collectie te schenken aan een museum, om zo het behoud en beheer, het onderzoek en de openbaarheid van hun collectie voor de toekomst te waarborgen. Ook het museum vindt het belangrijk dat de LS collectie zichtbaar blijft voor het publiek, zowel binnen het museum als daarbuiten. Het Van Abbemuseum toont regelmatig boeken, tijdschriften en referentiewerken in speciale tentoonstellingen in de bibliotheek of maakt ze onderdeel van tentoonstellingen in het museum om kunstwerken een context te geven. Het bijzondere van deze schenking is dat het een dynamische collectie betreft; aangezien de verzamelaars ook na het moment van de schenking doorgaan met aankopen, zal de collectie de komende jaren blijven groeien.

Russland – Neues Bauen in der Welt, Wenen, omslag, 1930. Ontwerp El Lissitzky. LS collectie, Nijmegen

Russland – Neues Bauen in der Welt, Wenen, omslag, 1930. Ontwerp El Lissitzky. LS collectie, Nijmegen

Bibliotheekcollectie

De bibliotheek van het Van Abbemuseum verwerft actief publicaties over moderne en hedendaagse kunst en legt daarmee de basis voor haar wetenschappelijk karakter. Het kunstenaarsboek speelt een belangrijke rol in de bibliotheekcollectie, omdat daarmee de aandacht van het publiek gericht wordt op de boekkunst als professionele kunstvorm. De bibliotheek heeft weliswaar al een grote verzameling boeken en naslagwerken over de Russische avant-garde, een belangrijke periode in de geschiedenis van de moderne kunst, maar met deze schenking krijgt ze een zeer brede historische basis voor de collectie die voor een groot deel pas in de jaren zestig verworven is. De overwegend op de westerse canon gebaseerde archief- en bibliotheekcollectie van het Van Abbemuseum wordt nu aangevuld door de op Russische kunst gerichte LS collectie, met in de kern een collectie emigrantenliteratuur. In het van Abbemuseum kan voortaan uitgebreid onderzoek verricht worden naar de oorsprong en ontwikkeling van de Russische moderne kunst en naar de mechanismen die de verschillende posities in de kunstwereld historisch hebben bepaald. De resultaten van deze kunsthistorische maar ook maatschappelijke dialoog krijgen in de toekomst een podium in het museum.

 

 


 

Thursday, October 7th, 2010

Schenking kunstenaarsboeken van Dieter Roth

De Duits-Zwitserse kunstenaar Dieter Roth (Hannover 1930 – Basel 1998) was een kunstenaar met een breed palet. Naast plastisch werk, grafiek en video’s vervaardige hij ook kunstenaarsboeken. De boeken van Roth werden bijna allemaal uitgegeven met zijn vriend Hansjörg Mayer in Reykjavik, Stuttgart en Londen. Tijdens die periode vormde hij zijn naam om tot “Rot”. In het Duits betekende het “rood”. In het Ijslands had het verschillende betekenissen: ròt (met accent): bedorven, en rot (zonder accent): bewusteloos !

Als aanvulling op het ensemble van werken in de eigen collectie beschikt de bibliotheek over een kleine maar mooie verzameling van zijn kunstenaarsboeken.  Sinds  jaren behoort Ab Hofstee tot een gulle schenker met een scherp oog voor de lacunes in onze verzamelingen.  Onlangs schonk Ab weer drie waardevolle aanvullingen (Gesammelte Werke , Bd. I ; IV en XI). Waarvoor onze grote dank.

 

 


 

Van Abbemuseum
This blog is a project of the Van Abbemuseum
Contact: webmaster@vanabbe.nl
VAM Library blog is proudly powered by WordPress
Entries (RSS)